Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityce prywatności

Zamknij

JESTEŚMY CERTYFIKOWANYM
ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM

Dostarczającym usługi lub towary dla klientów w formie
podwykonawstwa dla branży Automotive

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

31.05.2022

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. Spółki akcyjne
Pozycja 5400.
"POSTĘP" SPÓŁKA AKCYJNA w Świebodzinie
KRS 0000056457, REGON 970626837, NIP 9271507862
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-16 r.
Zarząd "POSTĘP" S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1, zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w hotelu "Siesta Butique" przy ul. Górnej 4 w Świebodzinie (66-200).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres,
b) podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,
e) nabycia akcji własnych z przeznaczeniem na program motywacyjny.

8. Zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze (osobiście lub przez pełnomocnika), posiadający akcje imienne, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne na żądanie akcjonariusza w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, a przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto materiały będą dostępne na stronie internetowej Spółki w zakresie objętym KSH.

Zarząd