Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityce prywatności

Zamknij

JESTEŚMY CERTYFIKOWANYM
ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM

Dostarczającym usługi lub towary dla klientów w formie
podwykonawstwa dla branży Automotive

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

01.06.2021

Zarząd "POSTĘP" S.A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1, zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku, na godzinę 900 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w hotelu "Siesta" przy ul. Górnej 4 w Świebodzinie (66-200).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres,
b) podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,

e) zmiany do statutu:
(i) skreśla się w treści § 9 ust. 1 słowa "księgi akcyjnej" i nadaje nowe brzmienie "rejestru akcjonariuszy",
(ii) skreśla się w § 11 ust. 1 dotychczasową treść "1. Zarząd Spółki liczy od dwóch do czterech członków." i nadaje mu nowe brzmienie "1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.", (
iii) skreśla się dotychczasową treść w zdaniu drugim w § 11 ust. 2 o brzmieniu "w tym wskazuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu" i nadaje nowe brzmienie "w tym wskazuje Prezesa Zarządu
i Członków Zarządu."
f) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze (osobiście lub przez pełnomocnika), posiadający akcje imienne, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne na żądanie akcjonariusza w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, a przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto materiały będą dostępne na stronie internetowej Spółki w zakresie objętym KSH.


Zarząd