Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityce prywatności

Zamknij

JESTEŚMY CERTYFIKOWANYM
ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM

Dostarczającym usługi lub towary dla klientów w formie
podwykonawstwa dla branży Automotive

ZWZA 2020.08.26

05.08.2020

Zarząd Spółki "POSTĘP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1, zwołuje na dzień 26 sierpnia 2020 roku, na godzinę 900, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w hotelu "Siesta" przy ul. Górnej 4 w Świebodzinie (66-200).

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ww. okres;
b) podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.;
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.;
e) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
f) powołanie członków Rady Nadzorczej w ilości zgodnej z ustaloną liczbą członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
g) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
h) wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu usług medycznych i wyrażenia zgody na zbycie bądź wydzielenie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
i) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

8. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy posiadają akcje imienne i którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne na żądanie akcjonariusza w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd